Vrijwilligerscentrale-wm

Energie van burgers vraagt om ruimte en beleid van het kabinet

Samen met haar leden en partners heeft Vereniging NOV op basis van de verkiezingsuitslagen en de partijprogramma's punten opgesteld die bij een kabinetsformatie zeker meegenomen moeten worden en ook succesvol kunnen zijn.

Ruimte voor initiatief
Overal in onze samenleving zijn vrijwilligers & actieve bewoners met hun organisaties (klein, groot, georganiseerd en in los verband) actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. In onze energieke samenleving pakken mensen graag hun rol. Het gaat daarbij om de energie die mensen inzetten voor het democratisch proces, groen, duurzame energie, zorg, sport, cultuur, integratie en nog veel meer onderwerpen.  Op eigen initiatief, maar ook als de overheid hen daar om vraagt. Dit gaat echter niet vanzelf. Daarvoor is onder meer ruimte en vrijheid nodig. En een visie op een samenleving in ontwikkeling, waarin de waarde van vrijwilligerswerk wordt erkend. Goede acties voor die erkenning zijn:

1. Door iedereen.
Ook mensen die geen werk hebben moeten vrijwilligerswerk kunnen doen. Denk aan mensen met een WW- of bijstandsuitkering en vluchtelingen. In de aangenomen motie van 31 januari 2017 van Mona Keijzer (CDA) wordt gevraagd om aanvullende criteria buiten alleen de ANBI- of SBBI-status om erkend te zijn als niet-commerciële, maatschappelijk nuttige organisaties waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Daarbij mag het niet uitmaken in welke gemeente of regio de vrijwilligersorganisatie haar werk doet. Ook sociaal werkorganisaties, die meedoen in opdracht van de overheid enorm stimuleren, moeten onder deze criteria vallen.

2. Veilig.
Ook aangenomen in een motie van 31 januari 2017 (Mona Keijzer, CDA) is de verbreding van de succesvolle regeling Gratis VOG. De VOG heeft zich bewezen als aanjager van veiligheid en zorgt er mede voor dat vrijwilligers, leden en cliënten zich beschermd kunnen voelen. Het is nu zaak de regeling uit te breiden naar alle vrijwilligers die werken in een afhankelijkheidsrelatie, ongeacht voor welke organisatie. Dus ook vrijwilligers van sociaal werkorganisaties die opdrachten uitvoeren van gemeenten moeten van de regeling gebruik kunnen maken. Natuurlijk op voorwaarde dat er goed preventief beleid is. Op deze manier kan iedereen veilig meedoen.

3. Op jonge leeftijd.
Te veel jongeren, nog onafhankelijk van sociale achtergrond, komen niet in aanraking met de ervaring om met het eigen talent iets te doen voor een ander en om hun rol te spelen in de samenleving. De energieke samenleving mist hun inzet en langdurige intrinsieke betrokkenheid. Een duurzame en veilige samenleving ontstaat waar de overheid jongeren vroeg betrekt en stimuleert zich in te zetten voor de samenleving. Dat kan via maatschappelijke stage. Hiermee wordt een praktische invulling gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de burgerschapsvorming in het onderwijs, waarvan de Onderwijsinspectie betoogt dat die beter kan en moet.

4. Samen.
Nog veel te vaak wordt de ruimte die de ene overheid geeft, beperkt door een andere overheid. Coördinatie binnen de overheid over wet- en regelgeving en een goede infrastructuur voor vrijwilligers is van belang, zowel interdepartementaal alsook, afhankelijk van het onderwerp, met of provincies ( natuur en landschap) of gemeenten (sociaal domein). Een betere aansluiting en samenwerking in dorpen, buurten en wijken van burgerkracht/vrijwilligerswerk, de formele betaalde werkers en de lokale overheid, zal een hoop frustratie wegnemen en energie opleveren. Het grotere beroep dat de overheid doet op het eigen netwerk en vrijwilligers om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, vraagt om een grote inzet van vrijwilligers (en mantelzorgers). Dat is alleen verantwoord als vrijwilligers ook voldoende ondersteuning krijgen van professionals.

Bron: NOV

24.04.2017